Algemene Voorwaarden

De hierna beschreven Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten: offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen, met Communication Concept GCV - Lieselot Van Keer met ondernemingsnummer BE 0543.809.813 te 9000 Gent, België, Rabotstraat 29A, en bevatten onder andere de rechten en plichten van de Opdrachtgever/Klant.

1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

 

2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Offertes zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en door aanvraag extra werken van de Klant.

 

3. Opdrachten dienen door de Opdrachtgever/Klant schriftelijk per brief of email worden bevestigd. Indien de Opdrachtgever/Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Communication Concept een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Communication Concept eerst nadat deze schriftelijk per brief of email door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

 

4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde (PDF) proeven en van de «goed voor druk», in gebreke is gebleven. Gevallen van overmacht, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering.

 

6. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 8ste dag na factuurdatum tenzij anders vermeld. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald. De risico's die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de Opdrachtgever/Klant zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

 

7. Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de offerte/opdracht en/of de uitvoering ervan zal ten laste van de Opdrachtgever/Klant vallen. Onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 8 dagen na factuurdatum.

 

8. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 30 dagen na een schriftelijke aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag, met een minium van 150,00 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies, de eigenlijke gerechtskosten en contractuele schade.

 

9. Bij niet betaling op de vervaldag om welke reden ook, behoudt Communication Concept zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Opdrachtgever/Klant.

 

10. Bij annulatie van de opdracht door de klant na uitdrukkelijke aanvaarding, zullen de reeds gemaakte kosten en het gepresteerde werk voor de opdracht gefactureerd worden.

 

11. Voor papier, karton en boekbindersmateriaal, verwerkt door de leverancier, aanvaardt de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. De leverancier mag 10% (met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplarenleveren en factureren. Van drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20% (met een minimum van 100 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van bijkomende exemplaren. Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen.

 

12. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever/Klant noch Communication Concept jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

13. Indien door het onrechtmatige gebruik van beelden, teksten, logo's en andere een recht van intellectuele eigendom van een derde geschonden wordt, en/of indien dit op uitdrukkelijke vraag van de klant gebeurd is (al dan niet onwetend), kan Communication Concept hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

14. Communication Concept kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijke schade, gerechtelijke veroordelingen of boetes of andere schade gevorderd door derden, leveranciers of door de klant zelf, voor zover de Opdrachtgever/Klant zijn goedkeuring gegeven heeft voor de opdracht en de inhoud ervan (in casu aanvaarding van de factuur).

 

15. Webhostingpakketten en domeinnaam. De overeenkomst gaat in op het moment, dat de Opdrachtgever/Klant een Webhostingpakket besteld bij Communication Concept en de opdracht tot Hosting door Communication Concept is geaccepteerd. Afnemer gaat deze overeenkomst aan voor tenminste 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 2 volledige kalendermaanden. Zonder schriftelijke opzegging wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met steeds opnieuw 1 jaar.

Opdrachtgever/Klant verklaart Communication Concept nooit verantwoordelijk te stellen en is in geen geval aansprakelijk voor eventuele uitval van de server en/of verlies van data of derving van inkomsten of verlies van reputatie, of verlies van klanten of verliezen als gevolg door technische of andere storingen. Naast gevallen van overmacht kan Communication Concept niet garanderen, dat alle informatie storingsvrij en/of te allen tijde toegankelijk is voor Opdrachtgever/Klant of derden, om wat voor een reden dan ook.

 

16. De Opdrachtgever/Klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties en de instructies van Communication Concept.

 

17. Communication Concept GVC zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om Persoonsgevens geheim en/of vertrouwelijk te houden.

 

18. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Communication Concept te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever/Klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Communication Concept openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

19. De Opdrachtgever/Klant is zonder de schriftelijke toestemming van Communication Concept niet gerechtigd het ontwerp vaag of compleet te gebruiken. Tenzij anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever/Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Communication Concept veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen, noch gedeeltelijk noch geheel te kopiëren, gebruiken, reproduceren, doorsturen en/of publiceren. Elke inbreuk op dit laatste verbod kan leiden tot schadevergoeding naar gemeen recht, doch met een minimum van 2.500 EURO per vastgestelde inbreuk en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

 

20. Eigen promotie Communication Concept heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever/Klant, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

21. Communication Concept moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spelling-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, online teksten enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

 

22. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

23. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor een Arbitragekamer (ART.1676 G.W.), bij tegensprekelijk schriftelijk verzet binnen de 8 dagen na factuurdatum zal enkel de rechtbank van Gent bevoegd zijn.

 

24. Ontwerpen, presentaties, afbeeldingen, fotografie, foto‘s en video‘s gemaakt door Communication Concept kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat weten indien u dit niet wilt.

 

25. Communication Concept behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Laat u ook verrassen met een helder,
creatief en doordacht ontwerp

© since 2007 Communication Concept Gent | All rights reserved | Privacy policy | Cookies